Informacje ogólne

Gmina Alwernia położona jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego nad rzeką Wisłą oraz w południowo-wschodniej części powiatu chrzanowskiego, do którego należą także gminy: Babice, Chrzanów, Trzebinia i Libiąż. Gmina zajmuje obszar ponad 75 km²
i stanowi 20,26% powierzchni powiatu. Liczba ludności gminy waha się w granicach 12,5 tys.

Alwernia jest gminą miejsko-wiejską. Miasto Alwernia otoczone jest przez 10 sołectw. Należą do nich: Brodła, Grojec, Kwaczała, Mirów, Nieporaz, Okleśna, Podłęże, Poręba Żegoty, Regulice oraz Źródła.

Gmina położona jest ok. 30 km na zachód od Krakowa przy autostradzie A4 i drodze wojewódzkiej nr 780 Kraków - Oświęcim. To dwa ważne szlaki komunikacyjne. Pierwszy łączy Kraków z Katowicami, a więc także Małopolskę ze Śląskiem, drugi zaś aglomerację krakowską z ziemią oświęcimską.

W pobliżu Alwerni znajdują się ruiny dwóch znanych zamków - Lipowca w Wygiełzowie oraz Tenczyna - we wsi Rudno niedaleko Krzeszowic.

POŁOŻENIE GEOLOGICZNE GMINY

Gmina położona jest na terenie Grzbietu Tenczyńskiego, będącego częścią Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a także na obszarze Doliny Górnej Wisły, która należy do Kotliny Oświęcimskiej. Jest to przyczyną znacznego zróżnicowania krajobrazu oraz występowania licznych pomników przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie gminy.

Jura Krakowsko – Częstochowska to olbrzymi, płaski fałd powstały w epoce trzeciorzędowej, otoczony zewsząd terenami leżącymi niżej. Jura dała okolicom masywny wapień tworzący skałki. W niej też znajdują się złoża glinki ogniotrwałej. Główne zarysy dzisiejszej rzeźby terenu są dziełem trzeciorzędu.

Gmina leży w dorzeczu górnej Wisły. Wisła przepływa wzdłuż południowej granicy powiatu chrzanowskiego, oddzielając go od powiatów: oświęcimskiego i wadowickiego.

Obszar gminy jest częścią dwóch Parków Krajobrazowych: Rudniańskiego oraz Tenczyńskiego. Parki te wchodzą w skład Jurajskiego Parku Krajobrazowego utworzonego
w 1981 roku. Stanowi on prawie 2/3 obszaru gminy. Z tego też powodu znajduje się ona w strefie krajobrazu chronionego.

Atrakcję Gminy Alwernia stanowią zarówno pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej (tj. starodrzew w Alwerni, Skałki Gaudynowskie w Brodłach, araukarie karbońskie w Kwaczale, park w Porębie Żegoty) jak i zabytki architektury (np. klasztor oo. Bernardynów w Alwerni, kościół oraz ruiny pałacu Szembeków w Porębie Żegoty). W Alwerni znajduje się też najstarsze w Polsce Muzeum Pożarnictwa, powstałe w 1953 roku.