Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych:

Beata Kucharczyk

tel. 12 283 11 15 w.202

e-mail: iod@alwernia.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych:

Danuta Głownia

tel. 12 283 11 15

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów Urzędu Miejskiego w Alwerni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119, z 2016 r. poz. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się klientów Urzędu Miejskiego w Alwerni, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Alwerni danych osobowych klientów jest Burmistrz Gminy Alwernia ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia, tel. 12 283 11 15.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: iod@alwernia.pl tel. 12 283 11 15.

3. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane  w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Alwerni ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6. Klienci Urzędu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego reprezentowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO.

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Nagrywanie rozmowy telefonicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119, z 2016 r. poz. 1), zwanego dalej „RODO”,
informuje się klientów Urzędu Miejskiego w Alwerni, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Alwerni danych osobowych klientów jest Burmistrz Gminy Alwernia ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia, tel. 12 283 11 15.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: iod@alwernia.pl tel. 12 283 11 15.

3. Celem przetwarzania danych – nagrywanie rozmowy telefonicznej - jest zapewnienie możliwości obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Nagrania z rozmów są przechowywane przez okres jednego miesiąca lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności, który okres jest dłuższy.

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

8. Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do załatwienia sprawy drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt osobisty, pisemny lub  poprzez e-mail.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Monitoring wizyjny

1)    Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu  monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Gminy Alwernia, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32 – 566 Alwernia.

2)    Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

3)    Monitoring obejmuje teren wokół i wewnątrz budynku.

4)    Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni.

5)    Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych.

6)    Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7)    Dodatkowe informacje w sprawie monitoringu – Inspektor Ochrony Danych, e-mail  iod@alwernia.pl, tel. 12 283-11-15 w. 202