„Honorowy Obywatel Gminy Alwernia” i wpis do Złotej Księgi Gminy Alwernia - zasady przyznawania

Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Alwernia” i wpis do Złotej Księgi Gminy Alwernia są najwyższymi wyróżnieniami nadawanymi przez kapitułę.

Tytuł przysługuje osobom fizycznym za udokumentowane szczególne zasługi dla gminy Alwernia, które swoją działalnością przyczyniły się do społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju oraz promocji gminy, albo poprzez swój dorobek lub osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie oraz cieszą się nieposzlakowaną opinią wśród mieszkańców gminy Alwernia.

Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.

Tytułu nie nadaje się osobom pełniącym swoje funkcje w chwili złożenia wniosku:

Burmistrzowi,

Radnym, przewodniczącym jednostek pomocniczych gminy,

Kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych gminy.

 

Wpis do Złotej Księgi Gminy Alwernia może być dokonany pośmiertnie.

Tytuł przysługuje osobom fizycznym za udokumentowane szczególne zasługi dla gminy Alwernia, które swoją działalnością przyczyniły się do społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju oraz promocji gminy, albo poprzez swój dorobek lub osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie oraz cieszą się nieposzlakowaną opinią wśród mieszkańców gminy Alwernia.

Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.

Tytułu nie nadaje się osobom pełniącym swoje funkcje w chwili złożenia wniosku:

Burmistrzowi,

Radnym, przewodniczącym jednostek pomocniczych gminy,

Kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Wpis do Złotej Księgi Gminy Alwernia może być dokonany pośmiertnie.

Uroczystość nadania tytułu odbywa się w sposób zapewniający podniosły charakter temu wydarzeniu i powinno być poprzedzone prezentacją zasług wyróżnionej osoby.

Wręczenia aktu nadania tytułu oraz medalu dokonują w imieniu mieszkańców gminy burmistrz oraz przewodniczący rady.

Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Alwernia” jest równoznaczne z wpisem do Złotej Księgi Gminy Alwernia.

Osobie wyróżnionej tytułem przysługuje prawo do:

  • używania tytułu,
  • uczestniczenia w sesjach rady oraz gminnych uroczystościach w charakterze gościa honorowego,
  • bezpłatnego uczestnictwa w aktywnościach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez gminne jednostki organizacyjne,
  • Inne uprawnienia nadane odrębnymi uchwałami rady.

Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą występować:

  • Grupa radnych w liczbie co najmniej 1/2 składu rady, niebędących członkami kapituły,
  • Stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mające siedzibę na terenie gminy Alwernia zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu oraz co najmniej 25 członków organizacji,
  • Grupa mieszkańców gminy Alwernia w liczbie co najmniej 250 obywateli, posiadających czynne prawa wyborcze na dzień składania wniosku.

Wnioski o nadanie tytułu należy składać w terminie do dnia 31 maja każdego roku. Wnioski złożone po tym terminie są traktowane jako wnioski złożone na rok następny.

Wnioski nie spełniające wymogów formalnych przewodniczący rady zwraca do wnioskodawców celem uzupełnienia w terminie 14 dni.

Wzór wniosku oraz niezbędne dokumenty  stanowią  załączniki do uchwały.

https://bip.malopolska.pl/umalwernia,a,2241392,uchwala-nr-ii162023-rady-miejskiej-w-alwerni-z-dnia-23-lutego-2023-r-w-sprawie-zasad-i-trybu-nadawan.html

Wróć do listy aktualności