Rusza nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Alwernia

Rusza nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Alwernia

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach   31.07.2023 do 28.08.2023 r. przeprowadzony będzie nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Alwernia.

Celem powstania Budżetu Obywatelskiego jest zaangażowanie mieszkańców w proces współdecydowania o sprawach miasta. Wysokość środków finansowych na realizacje zgłoszonych projektów ustaliła Rada Miejska w uchwale nr VIII/68/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

W 2024 roku kwota na realizację budżetu obywatelskiego nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Projekty do realizacji może złożyć każdy mieszkaniec miasta Alwernia.

Projekty powinny spełniać następujące wymogi formalne:

 • dotyczyć wyłącznie zadań własnych gminy (zgodnie z art. 7.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.),
 • na mieniu stanowiącym własność Gminy,
 • realizacja projektu powinna nastąpić w danym roku budżetowym i być wykonalna technicznie.

Projekty składa się na określonym w uchwale formularzu wraz listą poparcia podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców.

Projekty można składać:

 1. a) w formie papierowej w zamkniętej kopercie z napisem „Budżet Obywatelski” w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Alwerni lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia
 2. b) przesłać ePUAP na adres /UMAL/skrytka,

Pliki do pobrania: https://bip.malopolska.pl/umalwernia,m,425163,2023.html

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów Urzędu Miejskiego w Alwerni

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119, z 2016 r. poz. 1), zwanego dalej „RODO”,
informuje się klientów Urzędu Miejskiego w Alwerni, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Alwerni danych osobowych klientów jest Burmistrz Gminy Alwernia ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia,
  tel. 12 283 11 15 w. 315.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Beata Kucharczyk, iod@alwernia.pl , tel. 12 283 11 15 wew. 335.
 3. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Alwerni ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 6. Klienci Urzędu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego reprezentowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO.
 9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

 

Wróć do listy aktualności