Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego, w tym strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027

Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego, w tym strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa na lata 2021-2027

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa na lata 2021-2027, które zostaną przeprowadzone w dniach od 6 listopada 2023 r. do 20 listopada 2023 r.

 

Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) jest narzędziem wspierającym wdrażanie  projektów zintegrowanych, realizowanych w oparciu o strategię terytorialną, przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspokajania potrzeb obszaru MOF.

 

Celem konsultacji jest zebranie uwag, poznanie opinii i propozycji zmian projektu Strategii. Do udziału w konsultacjach projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Aglomeracji Chrzanowskiej, samorządy partnerskie i sąsiadujące, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Aglomeracji Chrzanowskiej.

 

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 20 listopada 2023 r. w następujący sposób:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  1. a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_chrzanow_konsultacje_903
  2. b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: zit@a-ch.pl

2) w wersji papierowej poprzez przesłanie formularza pocztą lub osobiste złożenie w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Chrzanowska, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów,

 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się on-line w dniu  17 listopada 2023 r. o godz. 10.00. Link do platformy zoom:

https://us02web.zoom.us/j/86500647005?pwd=bjgxWnVEK0RBZEtrT3RRMGFzb0JvZz09

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach urzędów samorządów wchodzących w skład Stowarzyszenia, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

 

Niezłożenie do dnia 20 listopada 2023 r. wypełnionego i czytelnie podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza konsultacyjnego oznacza rezygnację ze zgłoszenia uwag i opinii oraz akceptację zapisów projektu dokumentu.

 

Wróć do listy aktualności