Ruszył nabór wniosków do programu „Moja Woda”

Ruszył nabór wniosków do programu „Moja Woda”

3 sierpnia 2023 r. ruszył nabór wniosków, prowadzony bezpośrednio przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) do programu „Moja Woda”.

W programie pozyskać można dofinansowanie na zakup oraz montaż instalacji, umożliwiających zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów:

- minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł,

- minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3,

- dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 000 zł,

- okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. (inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem podpisanego wniosku do Funduszu),

- termin realizacji inwestycji nie później niż 30.06.2024 r.,

- termin złożenia dokumentów do rozliczenia dotacji nie później niż 31.07.2024r.

Finansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę instalacji:

- do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów,

- do magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach podziemnych lub naziemnych o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,

- do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),

- do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń.

- do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornik).

 

KONTAKT: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, adres e-mail: moja.woda@wfos.krakow.pl, kontakt telefoniczny:

Więcej informacji pod adresem:

https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

 

Wróć do listy aktualności