System darmowego poradnictwa na terenie Powiatu Chrzanowskiego w roku 2024

System darmowego poradnictwa na terenie Powiatu Chrzanowskiego w roku 2024

System nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Chrzanowskiego   obejmuje:

 • nieodpłatną pomoc prawną
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 • nieodpłatną mediację

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie sposobu rozwiązania przedstawionego problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

UWAGA! Na terenie Powiatu Chrzanowskiego funkcjonuje jeden specjalistyczny punkt dedykowane wyłącznie mediacji. Punkt zlokalizowany jest w Alwerni przy
ul. Gęsikowskiego 7 .

Z bezpłatnej mediacji można skorzystać umawiając się na wyspecjalizowany dyżur w punkcie:

 • w każdy czwartek w godzinach 15:00-19:00

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna
(np.spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, ze stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatna mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jak uzyskać poradę?

 • ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 32 625 79 64 (rejestracja
  w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie: pon. 7.00-17.00,
  wt.-śr.-czw. 7.00-15.00, piątek 7.00-13.00)
 • wybierz lokalizację punktu

lub

 • wejdź na stronę internetową https://zapisy-np.ms.gov.pl/ wybierz z listy po lewej stronie województwo (Małopolskie), powiat (chrzanowski) i punkt. Przy wyborze punktu można nie tylko korzystać z listy, ale też z mapki znajdującej się po prawej stronie ekranu;
 • zaznacz opcję "Chcę skorzystać z porady stacjonarnie" i odpowiedzieć na pytanie
  o konieczność skorzystania z ewentualnej pomocy tłumacza migowego;
 • wybierz odpowiednią lokalizację, termin i godzinę wizyty. Następnie naciśnij "Umów wizytę" i wpisz swoje inicjały (lub numer wizyty), numer telefonu i adres e-mail na który przyjdzie potwierdzenie rezerwacji porady;
 • potwierdź zaznaczeniem w okienku, że nie możesz ponieść kosztów odpłatności płatnej pomocy prawnej oraz (niżej położonym), zapoznanie się z klauzulą dotyczącą warunków przetwarzania danych osobowych.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji odbywa się stacjonarnie, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu 32 625 79 64 lub poprzez stronę internetową  https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Przypominamy, że z porad mogą też korzystać przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatniego roku nie zatrudniali ani jednej osoby. Rejestracja porady i jej udzielanie odbywa się wtedy na podobnych warunkach jak osób fizycznych.

WAŻNE !!!

LOKALIZACJA 3 PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ  2 NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
W 2024 ROKU.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 • CHRZANÓW- STAROSTWO POWIATOWE Partyzantów 2, I piętro, pokój 104 poniedziałek – piątek w godzinach: 15.00 -19.00
 •  
 • TRZEBINIA- URZĄD MIASTA Rynek 18 lokal nr 2, II piętro

poniedziałek – piątek w godzinach: 15.00 - 19.00

 

 • BABICE – URZĄD GMINY Krakowska 56, pokój nr 2

poniedziałek – piątek w godzinach: 15.00 – 19.00

 

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

 • LIBIĄŻ – MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Górnicza 11

poniedziałek, środa, piątek w godzinach: 14.00 - 18.00

wtorek, czwartek w godzinach: 9.00 – 13.00

 

 • ALWERNIA – URZĄD MIEJSKI Gęsikowskiego 7 na parterze,

poniedziałek – piątek w godzinach 15.00 – 19.00

czwartek mediacja 15.00 – 19.00

 

Zadanie polegające na udzielaniu: nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Wróć do listy aktualności