Uwaga! Ptasia grypa!

Uwaga! Ptasia grypa!

W zawiązku z wystąpieniem ogniska wysoko zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie informuje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa w tym w szczególności:

  • Zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
  • Zabezpieczenie paszy i źródła przed dostępem dzikiego ptactwa.
  • Nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
  • Stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu.
  • Stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
  • Zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta).

Wróć do listy aktualności