Uwaga! Ptasia grypa!

Uwaga! Ptasia grypa!

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 17 lipca 2023 r. część Gminy Alwernia: Kwaczała, Źródła, zachodnia część miejscowości Okleśna do ulic Przy Zalewie i Powiśle została objęta strefą zakażenia wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI).

W strefie objętej zakażeniem:

  • zakazuje się prowadzenia targów, wystaw pokazów i konkursów zwierząt z udziałem ptaków wrażliwych na zakażenie wirusem zjadliwej grypy ptaków
  • nakazuje się:
  • utrzymywanie drobiu lub ptaków żyjących w niewoli w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych, lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami oraz uniemożliwiający kontakt z drobiem lub ptakami żyjącymi w niewoli, utrzymywanymi w innych gospodarstwach;
  • dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u odstrzelonych dzikich ptaków;
  • stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikimi ptakami oraz drobiem lub ptakami żyjącymi w niewoli środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami;
  • nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym i pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz niezwłoczne unieszkodliwienie całych ciał martwych ptaków lub ich części zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE)  nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE. L 2009 Nr 300, str. 1 z późn. zm.)

 

Wróć do listy aktualności