WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024 – 2027

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024 – 2027

W dniu 31 grudnia 2023 roku upływa czteroletnia kadencja ławników w związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Prezes Sądu Rejonowego w Chrzanowie zwrócił się do Rady Miejskiej w  Alwerni z prośbą

o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 

1.Do Sądu Rejonowego w Chrzanowie:

 • III Wydział  Rodzinny -1 ławnik
 • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  -1 ławnik

 

 

 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

 1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników?

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133 j.t.)

 1. Kto może zostać ławnikiem?

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

 1. Kto nie może zostać ławnikiem?

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 1. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

 

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej :

 1. Prezesi właściwych sądów.
 2. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych.
 3. Co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

 

 1. Wymagane dokumenty


Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia wraz z dokumentami wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
2.Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;.
3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można również pobrać w Biurze Rady Miejskiej w Alwerni p.311, III piętro.

Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca br. ,a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Miejskim w Alwerni-Biuro Obsługi Klienta lub w Biurze Rady Miejskiej p.311, III piętro.telefon:12 283-11-91 w.318.

 

 

 

 1. Opłaty


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Alwerni pod numerami telefonów: 12 283-11-15 w.311 lub 12 283-11-91

 

Wróć do listy aktualności