Zaproszenie na I Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Zaproszenie na I Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na I Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2024 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni. Przedmiotem obrad I Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Wystąpienia przybyłych gości.
6.    Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z XVII Sesji Rady Miejskiej.
7.    Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.
8.    Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2024r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie  uchwały w sprawie  przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego.
12.    Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Alwernia wkładu niepieniężnego do spółki pod nazwą KZN SIM Ziemia Krakowska Sp. z o.o. z siedzibą  w Skałę w postaci prawa własności nieruchomości.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p. n. „Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi ( ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Spacerowa) w m. Alwernia”.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p.n. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780- Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski ,Gmina Alwernia.”
15.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania: „Przebudowa odcinka DP 1022K w km lokalnym od 0+035,1 do 0+794,4 w Gminie Alwernia, w sołectwie Poręba Żegoty – Al. Belwender”.
16.     Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024.
17.    Podjęcie  w sprawie  określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Alwernia.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 2132/59 o pow. 0,0191 ha obręb Kwaczała gmina Alwernia.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawy na cele rolnicze fragmentu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 1/3 obręb Źródła gmina Alwernia.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na cele rolnicze fragmentu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 411/1 obręb Źródła gmina Alwernia.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr VI/67/2020 Rady Miejskiej w Alwerni z  dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia.
22.    Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
23.    Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
24.    Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
25.    Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych  do Rady Miejskiej w Alwerni.
26.    Informacje, oświadczenia, komunikaty.

Wróć do listy aktualności