Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na VIII Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 29 czerwca  2023 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wystąpienia przybyłych gości.
 6. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Alwernia.
 7. Informacja na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Alwernia w 2022 r.
 8. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z VII Sesji Rady Miejskiej.
 9. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.
 10. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 11. Debata nad raportem o stanie Gminy Alwernia za 2022r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Alwernia wotum zaufania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania

z wykonania Budżetu Gminy Alwernia za rok 2022.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Alwernia za rok 2022.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Brodłach na zakup agregatów powietrznych butlowych z sygnalizatorami bezruchu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Alwernia za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania: „Remont odcinka DP 1021K 3-go Maja w Kwaczale”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania do zrealizowania w 2024 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do sprawy wyboru ławników sądowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Radnych Rady Miejskiej w Alwerni w skład Kapituły podejmującej uchwałę w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Alwernia” oraz wpisu do Złotej Księgi Gminy Alwernia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo na Jurze”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Alwernia oraz miejscowości Grojec, Kwaczała, Nieporaz, Poręba Żegoty i Regulice.
 13. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 14. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 15. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 16. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 17. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

 

Wróć do listy aktualności