Zaproszenie na X Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Zaproszenie na X Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na X Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia   2023 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad X Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wystąpienia przybyłych gości.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole

z VIII Sesji Rady Miejskiej.

 1. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole

z IX Sesji Rady Miejskiej.

 1. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.
 3. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Alwerni na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Alwerni na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych wraz z maską.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/12/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 lutego 2016.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Alwernia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie  zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Alwernia oraz ustanowienia Złotej Księgi Gminy Alwernia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Alwernia".
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Usług Społecznych w Gminie Alwernia  na lata 2021-2023.
 6. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 7. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 8. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 9. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 10. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

Wróć do listy aktualności