Zaproszenie na XI Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na XI Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu  27  października  2022 roku o godzinie 8 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Wystąpienia przybyłych gości.
6.    Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z X Sesji Rady Miejskiej.
7.    Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.
8.    Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Alwernia za I półrocze 2022r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Alwernia za I półrocze 2022 r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2022r.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu na zakup 5 kompletów ubrań specjalnych dla strażaków – ratowników.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regulicach na zamontowanie kompletu 3 sztuk automatycznych bram garażowych.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu gminy na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
17.    Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2022 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia
14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania: Wykonanie dokumentacji przebudowy części DP 1022K ul. Powiśle w Okleśnej oraz Alei Belwender w Porębie Żegoty.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/2022 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia
27 września 2022r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p.n. „Projekt budowy ciągu pieszo- jezdnego chodnika oraz odwodnienia przy drodze wojewódzkiej nr 780 w obrębie miejscowości Poręba Żegoty i Alwernia”.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia  skargi  na Dyrektora CUS w Alwerni.
20.    Przyjęcie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2021 przez: Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Prezesa ZUK sp. z o.o., Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, pracowników Urzędu wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Gminy Alwernia.
21.    Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
22.    Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
23.    Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
24.    Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
25.    Informacje, oświadczenia, komunikaty.

Wróć do listy aktualności