Podmiotem odbierającym odpady od mieszkańców z terenu Gminy Alwernia jest
Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o.

32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Alwernia do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych/zmieszanych odpadów komunalnych, należy używać pojemników plastikowych w kolorze czarnym.
Dopuszcza się stosowanie pojemników plastikowych w innym kolorze, pod warunkiem, że pojemniki będą wyraźnie oznakowane napisem „zmieszane”.

Odpady segregowane należy gromadzić w workach o następującej kolorystyce:

– żółty – metale i tworzywa sztuczne

– zielony – szkło

– niebieski – papier

– brązowy – odpady biodegradowalne

Odpady segregowane gromadzone w workach o innym kolorze niż wymienione powyżej nie będą odbierane od mieszkańców.

Odpady komunalne należy wystawiać w dniu odbioru do godziny 7:00.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej odbywa się zgodnie z następującą częstotliwością:

Zmieszane odpady komunalne:

w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie

w okresie od listopada do marca – raz na miesiąc

Selektywnie zebrane odpady komunalne

(tj.: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metal) – raz na miesiąc

Bioodpady:

w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,

w okresie od listopada do marca – raz na miesiąc.