KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM

Rada Miejska w Alwerni podjęła uchwały:

  • w sprawie zmiany Uchwały nr III/31/2020 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Uchwała nr II/20/2021 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 marca 2021 r.)
  • w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ( Uchwała nr III/31/2020 Rady Miejskiej w Alwerni )
  • w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia ( Uchwała nr III/30/2020 Rady Miejskiej w Alwerni )

Zgodnie z Uchwałą nr III/31/2020 zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Alwernia, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie wynosi 3 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez uchwałę Rady Miejskie w Alwerni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Właściciel nieruchomości, aby móc skorzystać ze zwolnienia musi złożyć korektę deklaracji zawierającej oświadczenie, że powstające na terenie nieruchomości bioodpady w całości zostaną zagospodarowane na jej terenie.

Nowy wzór deklaracji zawiera oświadczenie o kompostowniku przydomowym i kompostowaniu bioodpadów w punkcie H nowego wzoru deklaracji. Jeżeli właściciel nieruchomości chce skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami musi w części „H” zaznaczyć pierwszy kwadrat oświadczając w ten sposób, że posiada kompostownik, w którym kompostuje bioodpady powstające na danej nieruchomości.

Kolejno w części „I” nowego wzoru deklaracji dotyczącej wyliczenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami należy uzupełnić dane aktualną liczbą osób zamieszkujących na danej nieruchomości oraz dokonać wyliczeń zgodnie z opisami zawartymi w nowym wzorze deklaracji. Dla przykładu poniżej wzór wypełnionej deklaracji (w części H oraz I) zawierający zwolnienie w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz stwierdza,  w   drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, lub

3) uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin  nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuje się również, że bioodpadów nie można wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości, którzy kompostują bioodpady i korzystają ze zwolnienia w części opłaty nie mogą również przywozić bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Alwerni.