PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
na terenie gminy Alwernia zlokalizowany jest na działce nr 1735 w Alwerni, przy ulicy Krasickiego 16.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny w następujące dni:

wtorek od 12.00 do 18.00
środa od 8.00 do 12.00
czwartek od 12.00 do 18.00
sobota od 8.00 do 12.00

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) przyjmuje następujące odpady:

 1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone z ogródków),
 2. Przeterminowane leki,
 3. Chemikalia,
 4. Zużyte baterie i akumulatory
 5. Ubrania i tekstylia,
 6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 7. Meble i odpady wielkogabarytowe
 8. Niezanieczyszczone odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, przekazywane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 9. Zużyte opony, wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wprowadza się ograniczenie ilościowe przyjmowanych przez PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych
oraz odpadów zielonych do następujących limitów:

 1. W zakresie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości nieprzekraczającej 1 Mg na rok z danej nieruchomości;
 2. W zakresie odpadów zielonych w ilości nieprzekraczającej 20 worków o pojemności 120 l w ciągu miesiąca z danej nieruchomości.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane, dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Alwernia.

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Alwernia
za bieżący okres rozliczeniowy

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów z działalności gospodarczej,
w stosunku, do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Załącznik do pobrania:

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów w Alwerni