Informacja
dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku.

W 2022 roku nie zmienia się stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i wynosi 34,00
miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy
złożyli deklarację uwzględniającą posiadanie kompostownika przydomowego, w którym kompostują bioodpady są zwolnieni z
części opłaty w wysokości 3 zł
od
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy,
że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać
bez wezwania na indywidualny numer konta bankowego przypisany dla
każdego właściciela nieruchomości
.
Numer ten widnieje na zawiadomieniach, które były dostarczane w przypadku
ostatniej zmianie stawki.

Zgodnie z uchwałą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadomienia są wysyłane tylko w
przypadku uchwalenia nowej stawki, w związku z tym na początku 2022
roku nie będą wysyłane nowe zawiadomienia.

Wpłat można dokonywać
przelewem bankowym na lub w Banku Spółdzielczym oddział Alwernia bez ponoszenia
dodatkowych opłat.

Terminy uiszczania opłaty są następujące:

za I kwartał  (styczeń, luty, marzec)
do  31 marca 2022 roku

za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
do 30czerwca 2022 roku

za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)
do 30 września 2022 roku

za IV kwartał (październik, listopad,
grudzień) do 15 listopada 2022 roku

Wpłat można również dokonywać comiesięcznie
podając nazwę miesiąca, którego dotyczy wpłata.