Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

W 2024 roku nie zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i wynosi 34,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację uwzględniającą posiadanie kompostownika przydomowego, w którym kompostują bioodpady są zwolnieni z części opłaty w wysokości 3 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania na indywidualny numer konta bankowego przypisany dla każdego właściciela nieruchomości. Numer ten widnieje na zawiadomieniach, które były dostarczane w przypadku ostatniej zmianie stawki.

Zgodnie z uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadomienia są wysyłane tylko w przypadku uchwalenia nowej stawki, w związku z tym na początku 2024 roku nie będą wysyłane nowe zawiadomienia.

Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub w Banku Spółdzielczym oddział Alwernia bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Terminy uiszczania opłaty są następujące:

za I kwartał  (styczeń, luty, marzec)
do  31 marca 2024 roku

za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
do 30 czerwca 2024 roku

za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)
do 30 września 2024 roku

za IV kwartał (październik, listopad,
grudzień) do 15 listopada 2024 roku