Kazimierz Filipek

Urodził się 7 stycznia 1940 roku w Grojcu. Ukończył Szkołę Podstawową w Chrzanowie, a następnie kursy zawodowe ślusarza maszynowego, operatora sprzętu ciężkiego i kierowcy. W 1956 roku rozpoczął pracę w Fabloku. Następnie pracował w kopalni węgla kamiennego, w Fabryce Prefabrykatów w Bolęcinie oraz w Kopalni Porfiru i Diabazu w Zalesiu. W 1989 roku przeszedł na emeryturę. W dużej mierze przyczynił się do rozwoju wsi Grojec, był zaangażowany min. w budowę elektryfikacji, wodociągu, gazociągu, cmentarza, kościoła parafialnego, Domu Ludowego oraz remizy strażackiej. Dzięki jego zaangażowaniu reaktywowano OSP w Grojcu, gdzie pełnił funkcję prezesa. Za swoją działalność otrzymał liczne odznaczenia i medale.

Uchwałą Nr XV/151/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 grudnia 2019 r. został Honorowym Obywatelem Gminy Alwernia.

https://bip.malopolska.pl/umalwernia,a,1705888,uchwala-nr-xv1512019-rady-miejskiej-w-alwerni-z-dnia-20-grudnia-2019r-w-sprawie-nadania-honorowego-o.html

Zbigniew Jan Krzystek

Urodził się 14 lutego 1940 roku w Bugaju. W wieku 18 lat wstąpił do zakonu. Został absolwentem teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1965 roku w Krakowie. Pełnił posługę kapłańską w wielu klasztorach na terenie całej Polski, wychowując młodzież i dzieci w duchu patriotyzmu. Pracował min. w Krakowie, Rzeszowie, Radomiu, Łęczycy, Skępem, Olsztynie, Barczewie, Ciechocinku, a od 1999 roku w Alwerni. Jest kapelanem Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie chrzanowskim i wielkim orędownikiem kultywowania tradycji strażackich. Przez całe swoje życie wygłosił ponad 1500 serii misji i rekolekcji, będąc jednym z najbardziej znanych kaznodziejów – misjonarzy w Polsce. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Uchwałą Nr XV /152/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 grudnia 2019 r. został Honorowym Obywatelem Gminy Alwernia

https://bip.malopolska.pl/umalwernia,a,1705878,uchwala-nr-xv1522019-rady-miejskiej-w-alwerni-z-dnia-20-grudnia-2019r-w-sprawie-nadania-honorowego-o.html

Ks. Jan Piwowarczyk

Urodził się 6 października 1951 roku w Zakliczynie. W 1979 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Katedrze na Wawelu.  W 2006 roku uzyskał tytuł doktora teologii. Piastował funkcję wikariusza w trzech parafiach: Niegowici k. Bochni, Bielsko-Białej Lipniku, w Krakowie Prądniku-Białym.             24 października 1998 roku rozpoczął pracę duszpasterską jako proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Regulicach, którą kontynuuje do dziś. Przez dwie pięcioletnie kadencje (od 2003 r. do 2013 r.) pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Babice, a w roku 2013 objął stanowisko dziekana.     Z jego inicjatywy i dzięki jego staraniom wykonano wiele prac renowacyjnych w kościele w Regulicach.

Uchwałą Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 10 października 2019 r. został Honorowym Obywatelem Gminy Alwernia.

https://bip.malopolska.pl/umalwernia,a,1675328,uchwala-nr-xi1032019-rady-miejskiej-w-alwerni-z-dnia-10-pazdziernika-2019r-w-sprawie-nadania-honorow.html

Franciszek Ściebur

Urodził się 9 października 1936 roku w Brodłach. W latach 1960 – 1985 pracował w KWK w Jaworznie, na stanowisku górnik ścianowy. Jest zasłużonym mieszkańcem dla całej społeczności Brodeł i Gminy Alwernia. Uczestniczył min. w budowie wodociągu, linii telefonicznej, remizy strażackiej oraz Szkoły Podstawowej w Brodłach. Był radnym Rady Gminy Alwernia w latach 1990-1994. Pełnił wiele funkcji w Zarządzie Gminnym ZOSP RP. Do 2006 roku w OSP Brodła piastował stanowisko naczelnika. Dzięki jego zaangażowaniu Gmina Alwernia wzbogaciła się o dwa samochody strażackie. Za swoją działalność otrzymał liczne odznaczenia i medale.

Uchwałą nr IV/40/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Alwerni nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy.

https://bip.malopolska.pl/umalwernia,a,1617478,uchwala-nr-iv402019-rady-miejskiej-w-alwerni-z-dnia-25-kwietnia-2019r-w-sprawie-nadania-honorowego-o.html

o. Barłomiej Mazurkiewicz

Urodził się 24 lipca 1952 roku w Chmielniku. Ukończył Politechnikę Rzeszowską. W 1978 roku wstąpił do zakonu Bernardynów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 roku. Posiada stopień naukowy doktora teologii. Wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Specjalizuje się w homiletyce. W latach 2005 – 2011 był gwardianem klasztoru oo. Bernardynów w Alwerni. Za jego kadencji zostało m.in. odnowione wnętrze świątyni, które uległo częściowemu zniszczeniu podczas pożaru oraz zapoczątkowano Majówki u Bernardynów. Obecnie o. Bartłomiej jest wikariuszem klasztoru i parafii oraz ekonomem.

Uchwałą Nr XI /83 /2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 05 sierpnia 2011 r. nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Alwernia.

https://bip.malopolska.pl/umalwernia,a,294219,uchwala-nr-xi-83-2011-rady-miejskiej-w-alwerni-z-dnia-0508-2011-r-w-sprawie-nadania-honorowego-obywa.html

Ks. Stanisław Stopka

Urodził się w 8 października 1946 roku w Rabie Wyżnej, gdzie ukończył szkołę podstawową. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Jabłonce oraz Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze na Wawelu z rąk kardynała Karola Wojtyły. Jako wikariusz pracował min. w Stryszawie, Trzebini-Sierszy, Cięcinie-Węgierskiej Górze. W 1982 roku został skierowany do parafii Babice. W 1983 roku objął probostwo w nowej parafii w Kwaczale, gdzie dzięki jego staraniom wybudowano kościół p.w. św. Stanisława Kostki poświęcony w 1988 roku i  konsekrowany w 2005 roku. Ksiądz Stanisław Stopka wykonał ogrom pracy na rzecz parafii oraz lokalnej społeczności miejscowości Kwaczała. Zmarł w dniu 4 lutego 2013 roku.

Uchwałą nr XLIV/327/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. Rada Miejska w Alwerni nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy.

https://bip.malopolska.pl/umalwernia,a,293296,uchwala-nr-xliv3272009-rady-miejskiej-w-alwerni-z-dnia-27-listopada-2009r-w-sprawienadania-honoroweg.html

Ludwik Ciupek 

Urodził się 23 sierpnia 1942 roku w Grojcu. Zdobył wykształcenie zawodowe mechanik-kierowca. Pracował w Zakładach Surowców Ogniotrwałych w Górce i Kopalni Dolomitu w Pogorzycach. W 1987 roku został naczelnikiem OSP w Grojcu i przystąpił do reaktywowania jednostki. Był inicjatorem wielu działań min. zaadoptowania pomieszczenia w Domu Ludowym na remizę, budowy zbiornika przeciwpożarowego, pozyskania samochodów dla jednostki oraz wyremontowania przydrożnych kapliczek w Grojcu i Nieporazie. Zasłużył się także podczas budowy remizy OSP. Aktywnie działał w społecznych komitetach ds. telefonizacji, gazyfikacji wsi, budowy cmentarza i kościoła w Grojcu. Udzielał się także na rzecz klasztoru OO. Bernardynów w Alwerni. Był radnym wsi Grojec w kadencji 1988 – 1990 Rady Gminy Alwernia. Zmarł 10 marca 2012 roku.

Uchwałą Nr XXXVII/288/2009 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 9 czerwca 2009 r. został Honorowym Obywatelem Gminy Alwernia.

https://bip.malopolska.pl/umalwernia,a,293144,uchwala-nr-xxxvii2882009-rady-miejskiej-w-alwerni-z-dnia-9-czerwca-2009r-w-sprawienadania-honorowego.html

Mikołaj Aleksander Grabowski

Urodził się 5 grudnia 1946 roku w Chrzanowie.  Jego rodzinnym miastem jest Alwernia, w której mieszkał wraz z rodzicami, Bolesławem i Łucją oraz rodzeństwem. Jest absolwentem studiów aktorskich i reżyserskich w Krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Po ukończeniu studiów występował w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, a po studiach reżyserskich pracował w teatrach w Jeleniej Górze i Łodzi. Jako dyrektor naczelny i artystyczny kierował min. Teatrem Polskim  w Poznaniu,  Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatrem Nowym w Łodzi, Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Wyreżyserował wiele spektakli teatralnych oraz telewizyjnych, m.in. Opis obyczajów Jędrzeja Kitowicza, Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza czy Prorok Ilja Tadeusza Słobodzianka. Pracuje również jako pedagog w PWST w Krakowie, gdzie doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego. Wystąpił także w filmach min. Kariera Nikosia Dyzmy, Pręgi oraz Karol. Człowiek, który został papieżem. Za swoje zasługi otrzymał wiele odznaczeń i nagród.

Uchwałą Nr XXXVII/287/2009 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 9 czerwca 2009 r. został Honorowym Obywatelem Gminy Alwernia.

 

https://bip.malopolska.pl/umalwernia,a,293139,uchwala-nr-xxxvii2872009-rady-miejskiej-w-alwerni-z-dnia-9-czerwca-2009rw-sprawienadania-honorowego-.html

Franciszek Ciura

Urodził się 22 marca 1935 roku w Kwaczale. Podczas II wojny światowej przebywał z rodziną na przymusowym wysiedleniu. Szkołę podstawową ukończył w Kwaczale. Jest absolwentem Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Chrzanowie i Politechniki Krakowskiej. Pracował w Zakładach Chemicznych Alwernia, w dziale inwestycji oraz w Zakładach Chemicznych Oświęcim, Zjednoczeniu „Petrochemia” w Krakowie, Biurze Projektów Rafinerii Nafty w Krakowie i Banku Handlowym w Warszawie. W latach 1983‒2004 w miesięczniku „Alchemik”, publikował liczne artykuły z historii i etnografii naszego regionu, a zwłaszcza Kwaczały. Jest autorem następujących książek:  „Kwaczała – wieś w powiecie chrzanowskim”, „Klucz lipowiecki”, „Gminy Alwernia i Babice pod okupacją hitlerowskich Niemiec 1939 -1945”, ”Wesele kwaczalskie”, „Wieczorne opowiadania”, „Wola Filipowska – wieś w powiecie krakowskim”.  Za swoje zasługi otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń.

Został Honorowym Obywatelem Miasta Alwerni uchwałą Nr XLIII/308/2006 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 kwietnia 2006 r.

https://bip.malopolska.pl/umalwernia,a,291182,uchwala-nr-xliii3082006-rady-miejskiej-w-alwerni-z-dnia-5-kwietnia-2006r-w-sprawie-honorowego-obywat.html

Andrzej Grabowski

Urodził się 15 marca 1952 roku w Chrzanowie. Jego rodzinnym miastem jest Alwernia, w której mieszkał wraz z rodzicami, Bolesławem i Łucją oraz rodzeństwem. W 1974 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie i rozpoczął pracę aktorską na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Zasłynął także jako konferansjer i kabareciarz. Na dużym ekranie zadebiutował w czasie studiów w filmie Odejścia, powroty. W 1989 roku zagrał swoją pierwszą większą rolę w filmie Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce. Wystąpił w wielu filmach min. Śmierć jak kromka chleba, Ogniem i mieczem, Boże skrawki, Dzień świra, Zróbmy sobie wnuka, PitBull, Świadek koronny, Śluby panieńskie, Drogówka. Popularność zyskał także grając w serialach  Boża podszewka, Świat według Kiepskich, Odwróceni, Blondynka, Pierwsza miłość, Czas honoru. Za swoje role teatralne otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Andrzej Grabowski zawsze z dumą podkreśla, że urodził się i wychował w Alwerni. Ponadto chętnie uczestniczy w przedsięwzięciach artystycznych w Gminie Alwernia.

Uchwałą nr XXXII/246/2005 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 1 czerwca 2005 r. został Honorowym Obywatelem Gminy Alwernia

https://bip.malopolska.pl/umalwernia,a,290865,uchwala-nr-xxxii2462005-rady-miejskiej-w-alwerni-z-dnia-1-czerwca-2005r-w-sprawie-nadania-honorowego.html

Stefan Rożnawski

Urodził się 23 kwietnia 1922 roku w Kwaczale. Był absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Politechniki Krakowskiej. W latach 1940-1968 pracował w Zakładach Chemicznych „Alwernia” na stanowisku głównego mechanika i inżyniera robót inwestycyjnych. W 1969 roku Minister Przemysłu Chemicznego przeniósł go do Zakładów Chemicznych „Organika Azot’ w Jaworznie, gdzie został dyrektorem naczelnym. Następnie pracował w Fabryce kosmetyków Pollena w Krakowie na stanowisku dyrektora ds. technicznych. W 1980 roku został naczelnym inżynierem w Kombinacie Górniczo - Przetwórczym Węgla Kamiennego „Janina” w Libiążu. W 1990 roku przeszedł na emeryturę. W latach 1992-1998 był wójtem Babic, a w latach 2002-2006 radnym powiatu chrzanowskiego. Był budowniczym kościołów, remiz i wielu obiektów w naszym regionie. Za swoje zasługi otrzymał liczne odznaczenia i medale. Zmarł 16 września 2019 roku.

Uchwałą nr XXII/171/2004 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 14 lipca 2004 roku został Honorowym Obywatelem Miasta  Alwerni

https://bip.malopolska.pl/umalwernia,a,290363,uchwala-nr-xxii1712004-rady-miejskiej-w-alwerni-z-dnia-14-lipca-2004r-w-sprawie-honorowego-obywatels.html

Leoncjusz Cyronik

Urodził się 4 stycznia 1918 roku w Łosiatynie na Wołyniu, w rodzinie rolniczej Saturnina i Janiny Gładkowskiej. W czasie wojny w 1920 roku stracił rodziców. W 1931 roku zdał egzamin do Gimnazjum oo. Bernardynów w Radecznicy. W 1944 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Przez kolejnych czterdzieści lat swoją posługę pełnił w klasztorach m.in. w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanem, Alwerni, Piotrkowie Trybunalskim oraz Krakowie. W Alwerni w latach 1949-1960 był gwardianem, a w latach 1969-1972 został wikarym. Był wspaniałym kapłanem, gospodarzem, który odnowił klasztor po wojennych zniszczeniach. Od 1984 roku osiadł na stałe w Piotrkowie Trybunalskim. Zmarł 10 lutego 2015 roku.

Został Honorowym Obywatelem Miasta Alwerni Uchwałą Nr L/249/97 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 października 1997 roku  w sprawie nadania honorowego  obywatelstwa  gminy Alwernia