Referat Oświaty

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Radwan – Inspektor ds. oświaty, Urząd Miejski w Alwerni,

Referat Oświaty, pokój 314 (III p.), tel. 12 283 11 15 w. 321,

mradwan@alwernia.pl

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz.1082)

Procedura postępowania:

Dofinansowanie przyznaje Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia wymaganych prawem warunków.

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego.

Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z  warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str.1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str.9).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych i wymagane do wniosku załączniki

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Alwerni ul. Z. Gęsikowskiego 7
Biuro Obsługi Klienta – I p

Opłaty: nie podlega

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Załączniki do pobrania:

Zawiadomienie o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w częsci D formularza

Klauzula informacyjna