POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI KORZYSTAJĄCYCH Z OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Magdalena Radwan – Inspektor ds. oświaty, Urząd Miejski w Alwerni, Referat Oświaty, pokój 314 (III p.), tel. 12 283 11 15 w. 321, mradwan@alwernia.pl

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • 72 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)
  • Uchwała Nr XV/117/2022 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej.

 

UPRAWNIONE OSOBY DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO:

Do korzystania z funduszu zdrowotnego uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Alwernia oraz nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  • do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego,
  • do 30 września danego roku kalendarzowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (z potwierdzeniem dyrektora jednostki, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony),
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia i zasadność poniesionych kosztów – wystawione nie później, niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • oryginały imiennych rachunków lub faktur potwierdzających poniesione koszty,
  • oświadczenie nauczyciela o średnim miesięcznym dochodzie brutto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, przypadającym na członka rodziny pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym z uwzględnieniem wszystkich źródeł przychodu.

   

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Alwerni ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7

Biuro Obsługi Klienta (I p.)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  • Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
  • Uchwała nr XV/117/2022 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej.