III piętro, pokój nr 314, 315 tel. 12 283 11 15 w. 323 lub 322

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Joanna Mzyk, Inspektor ds. oświaty Magdalena Nadgórska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1082 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

1. Organizacja bezpłatnego transportu przez Gminę Alwernia.

  • Wniosek w sprawie organizacji bezpłatnego dowozu dziecka / ucznia niepełnosprawnego  do przedszkola, szkoły lub ośrodka
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Kserokopia skierowania ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy szkół i ośrodków specjalnych)
  • Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka wydane przez dyrektora placówki

2. Zwrot kosztów przejazdu dziecka / ucznia niepełnosprawnego.

  • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia/dziecka niepełnosprawnego i opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców/opiekunów prawnych
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Kserokopia skierowania ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy szkół i ośrodków specjalnych)
  • Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka wydane przez dyrektora placówki

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Alwerni ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7

Biuro Obsługi Klienta – I p

Dokumenty do pobrania: