Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości:
Osoba odpowiedzialna: Roman Łatak III piętro, p. 308, tel. 12 283 11 15 wew. 314

I. Podział nieruchomości na podstawie art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami - w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Etap 1 (postanowienie opiniujące zgodność wstępnego projektu podziału z planem miejscowym):

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości, w którym określa się cel podziału.

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, akt własności ziemi, postanowienie spadkowe, akt notarialny lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów).

3. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy ewidencyjnej.

3a. Pozwolenie w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

4. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy
katastralnej - min. 3 egzemplarze.

Etap 2 (decyzja o podziale nieruchomości):

Wymagane dokumenty:

5. Protokół przyjęcia granic nieruchomości.

6. Wykaz zmian gruntowych.

7. Mapa z projektem podziału nieruchomości.

Dokumenty wymagane opcjonalnie:

1. W przypadku, gdy podział nieruchomości zabudowanej powoduje także podział budynku do
wniosku o podział należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (od fundamentów
do przykrycia dachu) z oznaczeniem odcinka projektowanej granicy wewnątrz budynku.

2. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.

W przypadku nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie właściciele działek mogą złożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości (zgodnie z art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami). Do wniosku należy dołączyć, złożone w formie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany części nieruchomości.

II. Podział nieruchomości na podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami - niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (decyzja o podziale nieruchomości).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości, w którym określa się cel podziału.

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, akt własności ziemi, postanowienie spadkowe, akt notarialny lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów),

3. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy ewidencyjnej.

3a. Pozwolenie w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

4. Protokół przyjęcia granic nieruchomości.

5. Wykaz zmian gruntowych.

6. Mapa z projektem podziału nieruchomości.

Dokumenty wymagane opcjonalnie:

1. W przypadku, gdy podział nieruchomości zabudowanej powoduje także podział budynku do
wniosku o podział należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (od fundamentów
do przykrycia dachu) z oznaczeniem odcinka projektowanej granicy wewnątrz budynku.

2. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.

Opłaty:
Brak

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro – Dziennik Podawczy.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie przysługuje zażalenie a od decyzji odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krakowie ul. J. Lea 10 – za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek do Burmistrza Gminy Alwernia składa właściciel nieruchomości lub jego pełnomocnik (pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do wniosku), w przypadku współwłasności zgodny wspólny wniosek składają wszyscy współwłaściciele (z zastrzeżeniem art. 199 Kodeksu Cywilnego).
W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku - Wniosek o podział nieruchomości - art. 93 (doc)

Wzór wniosku - Wniosek o podział nieruchomości - art. 93 (pdf)

Wzór wniosku - Wniosek o podział nieruchomości - art. 95 (doc)

Wzór wniosku - Wniosek o podział nieruchomości - art. 95 (pdf)

Wzór wniosku - Wniosek o połączenie i ponowny podział nieruchomości - art. 93 w zw. z art. 98b (doc)

Wzór wniosku - Wniosek o połączenie i ponowny podział nieruchomości - art. 93 w zw. z art. 98b (pdf)