Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości:
Osoba odpowiedzialna: Roman Łatak III piętro, p. 308, tel. 12 283 11 15 wew. 314

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (wniosek winien zawierać oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem rozgraniczenia i nieruchomości przyległych).
2. Załączniki do wniosku:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej),
- mapę ewidencyjną z zaznaczonymi odcinkami granic, które będą przedmiotem ustalenia,
- dowód wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 10zł (za wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości).

Opłaty:
Wniosek podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - opłata skarbowa w kwocie 10 zł.
Koszty postępowania rozgraniczeniowego (wynagrodzenie geodety i inne wydatki związane z prowadzonym  postępowaniem rozgraniczeniowym) zostaną ustalone po zakończeniu postępowania.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Alwerni
Konto: BS Chrzanów O/Alwernia 51 84440008 0040 0400 0013 0054

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro – Dziennik Podawczy.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości odbywa się w terminie do 1 miesiąca od momentu przyjęcia operatu rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do dwóch miesięcy.

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego odbywa się w formie postanowienia, na które nie służy zażalenie.

Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje uprawniony geodeta wyznaczony przez organ.

Geodeta sporządza operat rozgraniczeniowy i przekazuje go do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości lub decyzję o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego z przekazaniem sprawy sądowi, bądź decyzję o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego w przypadku ugody granicznej.

Organ wydaje postanowienie w sprawie rozliczenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.

W przypadku ustalenia przebiegu granicy (z wyjątkiem ugody granicznej) nie przysługuje odwołanie od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości. Strona niezadowolona z decyzji może jednak, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zażądać przekazania sprawy do Sądu Rejonowego w Chrzanowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia.

W przypadku ustalenia przebiegu granicy na podstawie ugody granicznej organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego. Od decyzji tej strona może w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wnieść odwołanie do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie) za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia.

W przypadku nieustalenia przebiegu granicy (brak podstaw do wydania decyzji na podstawie zebranych dowodów lub oświadczenia stron, brak aktu ugody, spór graniczny) organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi. Od decyzji tej strona może w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wnieść odwołanie do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie) za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia.

Zażalenie na postanowienie o naliczeniu kosztów postępowania rozgraniczeniowego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).
4. Rozporządzenie MSWiA oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości z dnia 14 kwietnia 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. nr 45 poz. 453).

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku (doc)

Wzór wniosku (pdf)