Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości:
Osoba odpowiedzialna: Roman Łatak III piętro, p. 308, tel. 12 283 11 15 wew. 314

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego.

2. Załączniki:

    - kopia mapy z naniesionym budynkiem (może być to kopia: mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu).

Jako uzupełnienie wniosku należy przedłożyć do wglądu:

- dla budynku istniejącego: zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego,

- dla budynku będącego w trakcie budowy: decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

Opłaty:
Brak

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro – Dziennik Podawczy.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:
Brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku (doc)

Wzór wniosku (pdf)