Referat Inwestycji i Rozwoju

Kierownik - Ilona Antończyk-Kępa III piętro, pokój nr 300 numer wewnętrzny 302

Osoba odpowiedzialna: Danuta Kadłuczka III piętro, pokój nr 316 numer wewnętrzny 301

Podstawa prawna:

 • art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
  i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999 r., poz.430)
 • Ustawa a dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783, 1358, 1607, 1649..)

Procedura postępowania:
Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na lokalizację, przebudowę lub remont zjazdu na działkę.

Wymagane dokumenty:

 1. Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę lub remont zjazdu.
 • plan sytuacyjny na aktualnej mapie ewidencyjnej w skali 1:1000 lub 1: 2000  z zaznaczeniem proponowanej trasy dojazdu do drogi publicznej
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów dotyczący przedmiotowej działki
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od udzielenia pełnomocnictwa

2. Załączniki do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego zjazdu.

 • projekt techniczny/budowlany zjazdu 2 egz.
 • kserokopia zezwolenia na lokalizacje/przebudowę zjazdu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Alwerni ul. Z. Gęsikowskiego 7
Biuro Obsługi Klienta – I p

Opłaty:
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Wymieniona opłatę należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Alwerni
Konto: BS Chrzanów O/Alwernia 51 84440008 0040 0400 0013 0054
Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do składanych odpowiednio dokumentów (pełnomocnictwo”).

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Na etapie wykonawstwa Inwestor zobowiązany jest zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego do uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę przedmiotowego zjazdu.
 2. Inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu- przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 3. Zezwolenie wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie został wybudowany
 4. Utrzymanie obiektów i urządzeń lokalizowanych w pasie drogowym należy do ich posiadaczy
 5. Przed przystąpieniem do robót Inwestor lub Wykonawca zwróci się do Urzędu Miejskiego w Alwerni o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg przedkładając do zatwierdzenie opracowany projekt zmiany organizacji ruchu
  na czas wykonania robót informując o dokładnym terminie rozpoczęcia robót,
 6. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, a w związku z tym wszelkie koszty związane
  z pracami w obrębie pasa drogowego obciążają inwestora przedmiotowej inwestycji.

Załączniki do pobrania: