Referat Inwestycji i Rozwoju

Kierownik - Ilona Antończyk-Kępa III piętro, pokój nr 300 numer wewnętrzny 302

Osoba odpowiedzialna: Danuta Kadłuczka III piętro, pokój nr 316 numer wewnętrzny 301

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2015 r. poz 442 z późn. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783, 1358, 1607, 1649.

Procedura postępowania: Procedura dotyczy każdej osoby fizycznej lub prawnej, która ubiega się o uzgodnienie ogrodzenia w zakresie zamierzenia budowlanego w postaci: budowy lub remontu ogrodzenia.

Opis sprawy:

 1. Wydanie zgody w zakresie lokalizacji nowego lub remontu  / przebudowy istniejącego ogrodzenia

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o uzgodnienie ogrodzenia w zakresie budowy, remontu / przebudowy ogrodzenia
 2. W przypadku remontu / przebudowy ogrodzenia należy we wniosku określić zakres planowanych prac
 3. Mapa zasadnicza (kolorem należy zaznaczyć granice działek oraz projektowane ogrodzenie)
 4. Mapa ewidencyjna (kolorem należy zaznaczyć granice działek oraz projektowane ogrodzenie)

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Alwerni ul. Z. Gęsikowskiego 7
Biuro Obsługi Klienta – I p

Opłaty:

 1. Brak opłat
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł
  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  Wymieniona opłatę należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Alwerni
  Konto: BS Chrzanów O/Alwernia 51 84440008 0040 0400 0013 0054
  Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do składanych odpowiednio dokumentów („pełnomocnictwo”).

Załączniki do pobrania:

Wniosek na lokalizacje ogrodzenia