Referat Inwestycji i Rozwoju

Kierownik - Ilona Antończyk-Kępa III piętro, pokój nr 300 numer wewnętrzny 302

Osoba odpowiedzialna: Ewa Madej III piętro, pokój nr 303 numer wewnętrzny 306

Podstawa prawna:
art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)
ust.3 i §6 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. z 2017r. poz.784)

Procedura postępowania:

Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:
1. Zarząd drogi;
2. Organ zarządzający ruchem;
3. Inwestor lub jednostka, a w szczególności: kolejowe jednostki organizacyjne; jednostki organizacyjne prowadzące prace w pasie drogowym, zainteresowani przedsiębiorcy,               organizacje turystyczne;
4. Osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w rozporządzeniu.

Po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu organ zarządzający ruchem może:
- zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części: bez zmian, po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;
- odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
- odrzucić projekt


Wymagane dokumenty:
1. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
- Lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
- Parametry geometrii drogi;
3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
4. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego[ zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
6. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
7. Nazwisko i podpis projektanta.
8. W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:
- opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
- powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
- sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.
9. Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:
- komendanta powiatowego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową,
- zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;
- Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego w przypadku
robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji
ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności.
10. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać dołączenia do projektu:
-  profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
-  danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
- złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Alwerni ul. Z. Gęsikowskiego 7
Biuro Obsługi Klienta – I p

Opłaty: nie podlega
(17 zł w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie dotyczy pełnomocnictw
udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb załatwienia sprawy:

1. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policjio terminie jej wprowadzenia, co najmniej
na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2. W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego Komendanta Policji o planowanym rozpoczęciu prac, podając datę, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem. Organizacja ruchu może być wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu zarządzającego ruchem.

3. Jeżeli organizacja ruchu ma charakter stały, organ zarządzający ruchem, w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu

Załączniki do pobrania:

Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu