Referat Inwestycji i Rozwoju

Kierownik - Ilona Antończyk-Kępa III piętro, pokój nr 300 numer wewnętrzny 302

Osoba odpowiedzialna: Ewa Madej III piętro, pokój nr 303 numer wewnętrzny 306

Podstawa prawna:

 • art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym t.j. Dz. U
  z 2012 r. poz.1137, 1448 z późn. zm.

Procedura postępowania: Wniosek może złożyć osoba fizyczna lub prawna – organizator imprezy.

Opis sprawy:

 1. Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Zezwolenie wydaje się
  w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia.

Wymagane dokumenty:

 • Regulamin imprezy określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy
  w miejscu rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 • Program imprezy ze szczególnym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości;
 • Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust.3 pkt.3 ustawy Prawo
  o ruchu drogowym
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości – 17,00 zł (jeśli dotyczy).    

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Alwerni ul. Z. Gęsikowskiego 7
Biuro Obsługi Klienta – I p

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł
  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  Wymieniona opłatę należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Alwerni
  Konto: BS Chrzanów O/Alwernia 51 84440008 0040 0400 0013 0054
  Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do składanych odpowiednio dokumentów („pełnomocnictwo”).

Uwagi i dodatkowe informacje:

Zezwolenie wydaje w drodze decyzji administracyjnej, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, na pisemny wniosek organizatora imprezy złożony na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem
jej rozpoczęcia, z tym, że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom – organem właściwym jest:

 1. w przypadku dróg różnej kategorii – organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii,
 2. w przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy

Zezwolenie wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji oraz uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy
z organami zarządzającymi ruchem na drogach, a których ma się odbyć impreza.

Organ wydający zezwolenie może odmówić jego wydania lub cofnąć wydane zezwolenie na podstawie art. 65 c – 65d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Powyższe przepisy nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach zgodnie z art. 65h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Załączniki do pobrania: