Referat Inwestycji i Rozwoju

Kierownik - Ilona Antończyk-Kępa III piętro, pokój nr 300 numer wewnętrzny 302

Osoba odpowiedzialna: Kamila Drabiec III piętro, pokój nr 316 numer wewnętrzny 300

Podstawa prawna:

 • art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481)
 • Ustawa a dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783, 1358, 1607, 1649.)
 • Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót naliczana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Alwerni nr. XXII/168/2004 z dnia 14 lipca 2004 r.

Procedura postępowania:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (sieci i przyłącza)

Opis sprawy:

Zajęcie pasa na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej i dotyczy w szczególności:

 1. Prowadzenia robót w pasie drogowym;
 2. Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych
  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 4. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 3. Zgłoszenie zajęcia pasa drogowego drogi gminnej w celu usunięcia awarii.

1. Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 • Ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1 000 lub  1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
 • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Ewentualnie  informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 • Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, z uwzględnieniem etapowego  prowadzenia robót;
 • Opis robót budowlanych do przeprowadzenia w pasie drogowym;
 • Kopia decyzji o umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od udzielenia pełnomocnictwa w wysokości  17,00 zł (jeżeli dotyczy)

2. Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 • Ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1 000 lub  1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
 • Kopia mapy zasadniczej oraz skrócony, aktualny wypis z ewidencji gruntów dla przedmiotowych działek
 • Warunki wydane przez właściciela sieci
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od udzielenia pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł (jeżeli dotyczy)

3. Załączniki do zgłoszenia o zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii:

 • Informacje o lokalizacji miejsca wystąpienia awarii urządzenia infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie drogowym i zajętej powierzchni dla potrzeb jej usunięcia (należy oznaczyć elementy pasa drogowego- jezdnia, chodnik, pobocze, rów, pas zieleni oraz szczegóły terenowe umożliwiające identyfikację miejsca lokalizacji awarii)
 • Schemat oznakowania robót
 • Kopia mapy sytuacyjnej lub szkic miejsca awarii z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Alwerni ul. Z. Gęsikowskiego 7
Biuro Obsługi Klienta – I p

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł
  ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  Wymienioną opłatę należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Alwerni
  Konto: BS Chrzanów O/Alwernia 51 84440008 0040 0400 0013 0054
  Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do składanych odpowiednio dokumentów („pełnomocnictwo”).
 2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia  w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobierana jest opłata. Powyższą opłatę ustala się jako iloczyn liczby m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok. Opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca opłaty stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok. (art. 40 ust 1, ust 2, ust 3, ust 5, ust 13, ust 13a ustawy o drogach publicznych)
 3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty – na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870). Stawki opłat są określone uchwałą Rady Miejskiej w Alwerni nr XXII/168/2004 z dnia 14 lipca 2004 r.

Uwagi i dodatkowe informacje:

 1. Wnioskodawca powinien złożyć wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie  co najmniej 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego (nie dotyczy zgłoszenia awarii).
 2. Zgodnie z art. 64 §2 KPA, nieusunięcie w wymaganym zakresie braków
  w złożonym wniosku, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania w niniejszej sprawie, spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
 3. Złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić jedynie po uprzednim odbiorze decyzji administracyjnej zezwalającej na jego zajęcie.
 4. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jako zajęcie 1m2 pasa drogowego.
 5. Za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi – zarządca drogi wymierza
  w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10 –krotności opłaty należnej za zajęcie pasa drogowego.
 6. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu właściwy zarządca drogi orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego.

Załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia nie
związanego
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami