Referat Podatków i Opłat:
Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Hajduk

II piętro, pokój nr 210, tel. 12 283 11 15 w. 213

Podstawa prawna: art. 2-7 ustwy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, ( jednolity tekst Dz.U. z 2020r. poz 333 z późn. zmianami), ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 888 z późn. zm.), art. 21 § 1 pkt 2, art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednoility Dz. U. z 2021r. poz. 1540 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony formularz:
  • do 30.06.2019r.: Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) –  INRL
  • od 01.07.2019r.:  IN, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3, IR, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3, IL, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3.

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni ul. Gęsikowskiego 7- Biuro Obsługi Klienta Ip.

Termin załatwiania sprawy: Do 60 dni.

Opłaty: Nie pobiera się opłaty.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie- ul. Lea 10, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dokumenty do pobrania:

Formularze informacji podatkowych obowiązujące od 01.07.2019r.: IN, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3, IR, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3, IL, ZIL-1, ZIL-2, ZIL3.

Formularz informacji o nieruchomościach osób fizycznych ( budynkach, budowlach, gruntach i lasach ) obowiązujący do 30.06.2019r.: INRL.