Referat Podatków i Opłat:
Osoba odpowiedzialna: Kierownik - Wioletta Szymeczko

II piętro, pokój nr 213, tel. 12 283 11 15 w. 216

Podstawa prawna: Art.48 § 1 i 2 a oraz art. 67 § 1 i 1 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1540 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
 2. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę
 3. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej /wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać /

Załącznik:

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy publicznej na przestrzeni trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • Sprawozdanie finansowe
 • Bilans
 • Specyfikacja zobowiązań i należności
 • Kopia planu finansowego
 • Kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego
 • Kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno-prawnych
 • Kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego
 • Kopia ewentualnych programów naprawczych
 • Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania i podatkowego

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni ul. Gęsikowskiego 7 – Biuro Obsługi Klienta I p.

Termin załatwiania sprawy: Do 60 dni

Opłaty: Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie – ul. Lea 10, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o rozłożenie na raty zaległego podatku, zaległości podatkowej
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
Wniosek o odroczenie zaległości podatkowej
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis