Referat Podatków i Opłat:

Osoba odpowiedzialna: Kierownik - Wioletta Szymeczko

II piętro, pokój nr 213, tel. 12 283 11 15 w. 216

Podstawa prawna: Art.48 § 1 i 2 a oraz art. 67 § 1 i 1 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1540 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
 2. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
 3. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej /wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać
 4. Załącznik:
  • Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • Aktualne odcinki emerytur lub rent
  • Zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego ( lub kopia dowodu pobieranego zasiłku )
  • Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia ( wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.
  • Potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę ( kopie rachunków, dowodów zapłaty )
  • Udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań ( kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne
  • Kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego
  • Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego
  • W przypadku os. fizycznej będącej przedsiębiorcą dodatkowo składa się :
  – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  – zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy publicznej na przestrzeni trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni ul. Gęsikowskiego 7 – Biuro Obsługi Klienta I p

Termin załatwiania sprawy: Do 60 dni

Opłaty: Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie -ul. Lea 10,za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o rozłożenie na raty zaległego podatku, zaległości podatkowej
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
Wniosek o odroczenie zaległości podatkowej
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie podatnika