Referat Podatków i Opłat:

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Cichoń-Zielińska

II piętro, pokój nr 209, tel. 12 283 11 15 w. 212

Podstawa prawna: Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni ul. Gęsikowskiego 7 – Biuro Obsługi Klienta I p.

Termin załatwiania sprawy: Do 7 dni

Opłaty: Za zaświadczenie – 21 zł.

Tryb odwoławczy:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie – ul. Lea 10, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości