Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i sportu:
III piętro, pokój nr 304, tel. 12 283 11 15 w. 307

Kierownik Referatu: Monika Dubiel

Osoba odpowiedzialna: Monika Dubiel III piętro, p. 304, tel. 12 283 11 15 wew. 307

Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu tzw. „małych grantów”

 1. Zlecanie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
 2. Dofinansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa, nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
 3. Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
 4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty
  20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
 5. Wniosek musi być złożony co najmniej 30 dni przed realizacją określonego zadania publicznego.
 6. Realizowane zadanie powinno mieć charakter gminny być skierowane do mieszkańców Gminy Alwernia i odbywać się na jego terenie oraz zawierać się w jednym z poniższych zakresów:
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • turystyka i krajoznawstwo
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Procedura postępowania:
– ogłoszenie o konkursie na wykonanie zadania publicznego,
– złożenie ofert,
– rozpatrzenie ofert, wyłonienie zwycięscy konkursu,
– podpisanie umowy,
– rozliczenie wykonania umowy.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro – Dziennik Podawczy.

Termin załatwienia sprawy:
Organ administracji publicznej w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego, informuje o podjętej decyzji oraz trybie zlecenia.

Opłaty: Brak

Tryb odwoławczy: Brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2016 poz. 1817 z dnia 14 października 2016 roku – tekst jednolity).

Uchwała nr. XIII 116 2021 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Wzór umowy Mały Grant