Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i sportu:
III piętro, pokój nr 304, tel. 12 283 11 15 w. 307

Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Wojtusiak III piętro, p. 306, tel. 12 283 11 15 wew. 309

Procedura postępowania:

  • Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika lub drużynę wysokiego poziomu sportowego i uzyskania wysokich osiągnięć sportowych w danej dyscyplinie sportu oraz formą wsparcia dla podniesienia poziomu wyszkolenia sportowego. Stypendia mogą być przyznawane za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym dla najlepszych zawodników, który zamieszkują na terenie Gminy Alwernia oraz w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium, osiągnęli co najmniej jeden z wyników wymienionych w § 1 ust 3 warunków.
  • Nagroda Burmistrza Gminy Alwernia jest wyrazem uznania dla:

a) zawodników, którzy są mieszkańcami Gminy Alwernia, reprezentującymi wysoki poziom sportowy i osiągającymi wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,

b) trenerów klubów sportowych, działających na terenie Gminy Alwernia, za osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,

c) działaczy sportowych za całokształt działalności, w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Alwernia.

  • Wyróżnienia są przyznawane jako wyraz uznania za działalność społeczną bądź zawodową na rzecz rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Alwernia, jak również z okazji jubileuszy klubów oraz stowarzyszeń sportowych i przyznawane są w formie okolicznościowych pucharów, statuetek, pater, listów gratulacyjnych, dyplomów i innych.

Wymagane dokumenty:

  • Przy ubieganiu się o  stypendium należy złożyć wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 do warunków. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium, wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia programu szkolenia, który będzie realizowany przez zawodnika, zaświadczeń lub innych dokumentów poświadczających osiągnięcie wyników sportowych, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, a w przypadku zawodników objętych obowiązkiem nauki szkolnej, zaświadczeń  lub innych dokumentów poświadczających osiąganie dostatecznych wyników nauczania,
  • Przy ubieganiu się o nagrodę należy złożyć wniosek, którego wzór określa załącznik nr 2 do warunków,
  • Przy ubieganiu się o wyróżnienie należy złożyć wniosek, którego wzór określa załącznik nr 3 do warunków.

Termin składania dokumentów:

  • Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego, na okres wypłacania stypendium przypadający pomiędzy 1 marca a 31 grudnia danego roku kalendarzowego,  Burmistrz Gminy Alwernia może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyznaczyć inny termin składania wniosków,
  • Wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia w roku poprzednim można składać w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego,
  • Wnioski o przyznanie wyróżnienia należy składać się w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Tryb przyznawania:
Stypendium, nagrodę oraz wyróżnienie przyznaje Burmistrz Gminy Alwernia po zasięgnięciu opinii Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień. Komisję, o której mowa powołuje Burmistrz Gminy Alwernia.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Alwerni ul. Z. Gęsikowskiego 7Biuro Obsługi Klienta – I p

Opłaty: Brak

Tryb odwoławczy: Brak

Podstawa prawna:
https://bip.malopolska.pl/umalwernia,a,2241412,uchwala-nr-ii202023-rady-miejskiej-w-alwerni-z-dnia-okreslenia-zasad-i-trybu-finansowania-zadan-wlas.html