Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i sportu:
III piętro, pokój nr 304, tel. 12 283 11 15 w. 307

Kierownik Referatu: Monika Dubiel

Osoba odpowiedzialna: Paulina Czak III piętro, p. 306, tel. 12 283 11 15 wew. 309

Na terenie Gminy Alwernia ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Gminy Alwernia.
Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich:

 • hoteli,
 • moteli,
 • pensjonatów,
 • kempingów,
 • domów wycieczkowych,
 • schronisk młodzieżowych.

Procedura postępowania:
Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Referatu Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu o następujących zmianach:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych,
 • zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada – o zmianie nr faksu,. adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.

Termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro – Dziennik Podawczy.

Opłaty: Brak

Tryb odwoławczy: Brak

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dokonanie wpisu do Rejestru Ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji pól biwakowych
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich na polach biwakowych
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich
Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji pól biwakowych