Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 104

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Bober

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

Procedura:

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wniosek może złożyć osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.

Treść odtworzonego aktu stanu cywilnego odtwarza się w formie czynności materialno-technicznej. Po dokonaniu odtworzenia wydaje się wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Wymagana dokumenty:

Wniosek strony.

Dokumenty potwierdzające zdarzenie za granicą (urodzenie, małżeństwo, zgon) lub uwierzytelnione kopie tych dokumentów.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 39 zł wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Termin załatwienia sprawy:

Treść zagranicznego dokumentu odtwarza się w formie czynności materialno-technicznej, niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:
Odmowa dokonania odtworzenia aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek dotyczący odtworzenia aktu urodzenia

Wniosek dotyczący odtworzenia aktu małżeństwa

Wniosek dotyczący odtworzenia aktu zgonu