Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 104

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Bober

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Procedura:

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek

Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowód osobisty lub paszport)

Opłaty:
Brak opłat

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w chwili złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka i matkę dziecka o przyczynach odmowy oraz możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku