Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 104

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Bober

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Wymagana dokumenty:

Karta urodzenia lub karta martwego urodzenia, przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Dokumenty tożsamości rodziców (dowód osobisty lub paszport).

Procedura:

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać: matka lub ojciec dziecka, którzy mają ukończone 16 lat i nie zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) lub opiekun matki – w pozostałych sytuacjach np. jeśli matka dziecka ma mniej niż 16 lat lub została pozbawiona zdolności do czynności prawnych. Urodzenie dziecka można zgłosić samodzielnie lub przez pełnomocnika.

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez e-PUAP.

Po dokonaniu rejestracji jest wydawany z urzędu bezpłatnie jeden odpis skrócony  aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL oraz potwierdzenie zameldowania dziecka.

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

Akt urodzenia sporządza się w rejestrze stanu cywilnego w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka.

W przypadku braku bezpośredniego dostępu do rejestru stanu cywilnego, rejestracji dokonuje się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek rejestracji.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.