Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 104

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Bober

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Wymagana dokumenty:

Karta zgonu wystawiona przez lekarza.

Dowód osobisty osoby zmarłej (w przypadku cudzoziemca – paszport).

Dowód osobisty osoby zgłaszającej (do wglądu).

Procedura:

Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu albo miejsca znalezienia zwłok. Zgon osoby należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu, natomiast w przypadku śmierci spowodowanej chorobą zakaźną – w ciągu 24 godzin od momentu zgonu. Zgłoszenia zgonu dokonuje najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej: małżonek, zstępni, wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Po dokonaniu rejestracji jest wydawany z urzędu bezpłatnie jeden odpis skrócony  aktu zgonu oraz część karty zgonu przeznaczoną dla administracji cmentarza.

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

Akt zgonu sporządza się w rejestrze stanu cywilnego w dniu zgłoszenia zgonu.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje