Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 104

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Bober

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

Procedura:

Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu, jeżeli zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub ich wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego. Sprostowania aktu stanu cywilnego można dokonać z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora. Po dokonaniu sprostowania wnioskodawcy wydaje się odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek strony.

Zagraniczne dokumenty stanu cywilnego (jeżeli są podstawą sprostowania).

Opłaty:
Opłatę skarbową za sprostowanie aktu w wysokości 39 zł wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Termin załatwienia sprawy:

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się niezwłocznie w formie materialno-technicznej

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania sprostowania następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku