Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 104

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Bober

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

Procedura:

Wniosek o dokonanie transkrypcji składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wniosek może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, pełnomocnik lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego polega na przeniesieniu treści zagranicznego aktu stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej. Po dokonaniu transkrypcji wydaje się wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Wymagana dokumenty:

Wniosek strony.

Oryginał odpisu aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
Opłatę skarbową za dokonanie transkrypcji w wysokości 50 zł wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Termin załatwienia sprawy:

Transkrypcja zagranicznego jest dokonywana niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:
Odmowa dokonania transkrypcji następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek dotyczący aktu urodzenia

Wniosek dotyczący aktu małżeństwa

Wniosek dotyczący aktu zgonu