Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 104

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Bober

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

Procedura:

Uzupełnieniu podlega akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych. Uzupełnienia dokonuje się na postawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych lub zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora. Po dokonaniu uzupełnienia wnioskodawcy wydaje się odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek strony.

Zagraniczne dokumenty stanu cywilnego (jeżeli są podstawą uzupełnienia).

Opłaty:
Opłatę skarbową za uzupełnienie w wysokości 39 zł wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Termin załatwienia sprawy:

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się niezwłocznie w formie materialno-technicznej

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania uzupełnienia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku