Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 104

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Bober

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Procedura:

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się osobiście. Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Wymagane dokumenty:

Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Wniosek

Opłaty:
Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 38 zł wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w chwili złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego w Chrzanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku