Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 104

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Bober

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Procedura:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi oraz osobie, która wykaże w tym interes prawny.

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wymagana dokumenty:

Wniosek.
Dokument tożsamości (do wglądu).
Dokument potwierdzający interes prawny.

Opłaty:
Opłatę skarbową wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku:

  • za odpis skrócony w wysokości  22,00 zł
  • za odpis zupełny w wysokości 33,00 zł
  • za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby w wysokości 24,00 zł

Opłatę można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w dniu złożenia wniosku, jeżeli księga jest przechowywana w tut. USC lub jeżeli akt jest dostępny w Systemie Rejestrów Państwowych. W ciągu 10 dni roboczych, jeżeli księga jest przechowywana w innym USC.

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji odmownej wydania odpisu aktu stanu cywilnego przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku