Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 104

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Bober

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

Procedura:

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydaje się osobie, której dotyczy i jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania.

Wymagane dokumenty:

Wniosek.

Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

Opłaty:
Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 38 zł wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w chwili złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania:
Wzór wniosku