Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 104

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Bober

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Wymagana dokumenty:

Wniosek.

Dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Cudzoziemiec składa:

  1. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
    2. Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
    3. Dokument stwierdzający, ze zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub postanowienie sądu zwalniające od złożenia tego dokumentu. 4.Wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Jeżeli ślub ma się odbyć z obcokrajowcem, który nie mówi w języku polskim, przy składaniu zapewnienia musi być obecny tłumacz.

Opłaty:

84,- zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

Opłatę skarbową wpłaca się na konto urzędu właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa, z chwilą złożenia wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku ślubu konkordatowego zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest wydawane niezwłocznie, jeżeli akty stanu cywilnego osób zawierających związek małżeński są dostępne w Rejestrze Stanu Cywilnego.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa konkordatowego przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego w Chrzanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu konkordatowego można pobrać w dowolnym USC i ważne jest sześć miesięcy od daty jego wydania. Duchowny w terminie 5 dni roboczych od zawarcia małżeństwa konkordatowego ma obowiązek dostarczyć do USC zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Na tej podstawie sporządzany jest akt małżeństwa. Po dokonaniu rejestracji małżeństwa wydawany jest jeden odpis skrócony aktu małżeństwa z urzędu.

Dokumenty do pobrania:
Wzór wniosku