Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 104

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Bober

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 10)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Podmiot uprawniony do wystąpienia o załatwienie sprawy:

Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.

Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowe dziecka, za zgodą drugiego rodzica oraz za zgodą dziecka, które ukończyło 13 lat. Rodzic oraz dziecko wyrażają zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Osoby zamieszkała poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika USC.

Wymagana dokumenty:

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem zmiany.

2. Dokument stwierdzający tożsamość do wglądu.

3. Inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 37 zł. wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku:

Termin załatwienia sprawy:

Termin wydania decyzji zmieniającej imię lub nazwisko wynosi zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego do jednego miesiąca. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego

Procedura:

Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego rodzica oraz za zgodą dziecka, które ukończyło 13 lat. Rodzic oraz dziecko wyrażają zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Osoby zamieszkała poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika USC.

Wymagana dokumenty:

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem zmiany.

Dokument stwierdzający tożsamość do wglądu.

Inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

Opłaty:
Opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 37 zł. wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Termin załatwienia sprawy:

Termin wydania decyzji zmieniającej imię lub nazwisko wynosi zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego do jednego miesiąca. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania:
Wzór wniosku