Referat Komunalny i Ochrony Środowiska

Osoba odpowiedzialna: Kierownik - Lidia Ryszka

Danuta Witecka III piętro, pokój nr 307 numer wewnętrzny 311
Ewelina Perz III piętro, pokój nr 307 numer wewnętrzny 312
Ewelina Kędzierska III piętro, pokój nr 307 numer wewnętrzny 313

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- dotyczy usuwania drzew przez osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje, użytkowników wieczystych lub posiadaczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w przypadku usuwania drzew na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wniosek może zostać złożony przez:

  • posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
  • właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Załączniki do wniosku:

  1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  2. Zgoda właściciela nieruchomości na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał), jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, ani jego wieczystym użytkownikiem. Wymóg uzyskiwania zgody właściciela nie dotyczy posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi.
  3. Projekt planu nasadzeń zastępczych, projekt przesadzenia drzewa lub krzewu, w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania- jeżeli są planowane.
  4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,
  5. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym- jeżeli zostało wydane.

Załącznik do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z oświadczenie